Verksamhets- och VarumärkesUTVECKLING

LEGO Serious Play 
frigör kraften i hela gruppen

LEGO Serious Play är en internationellt erkänd utvecklingsmetod som hjälper grupper att lösa olika utmaningar. Tekniken har använts framgångsrikt av bland andra Microsoft, FN och IKEA. Shepherd erbjuder fyra klassiska utvecklingsworkshops efter internationell förebild och fyra egenutvecklade inom våra specialistområden strategi, design och kommunikation.

Varför LEGO Serious Play?

Metoden fungerar utmärkt som kickoff för ledningsgrupper, för att svetsa samman ett arbetslag eller som vitamininjektion för kreativa team.

Som beställare får du:
■ En vetenskapligt verifierad teknik för gemensam och kreativ problemlösning.
■ En faciliterad utvecklingsmetod där rummets samlade intelligens tas tillvara.
■ En lustfylld workshop där deltagarna lämnar rummet med en målbild som är befäst både visuellt och genom storytelling.

Åtta effektiva workshops till er tjänst

Shepherd erbjuder fyra väl beprövade utvecklingsworkshops efter internationell förebild och fyra egenutvecklade inom vår specilistkompetens. Vi skräddarsyr även workshops inom affärsstrategisk utveckling och transformation. På vanlig svenska innebär det att vi hjälper deltagarna till personliga insikter genom individuella övningar och gemensam reflektion.
Idéworkshop
3–4 H | 4–16 PERSONER
Säkra er framtida konkurrenskraft genom att sätta ett antal nya idéfrön tillsammans. Alla utgår från era kunders behov. 
– LEGO Serious Play grundträning
– Övning, idé-flow
– Kundpersonas, behov och reflektion
– Idégenerering och delning
– Handlingsplan

Varför? Idéerna bakom era framtida framgångar behöver ni skapa redan idag. Varför inte göra arbetet i en lika lustfylld som effektiv workshop?
Visionsworkshop
6–8 H | 4–16 PERSONER
Hur lyder rubriken som beskriver er framgångssaga om tre år? Vi hjälper er att skapa en gemensam målbild för er framtid. 
– Uppvärmning och ramverk 
– LEGO Serious Play grundträning
– Personliga visioner
– Gemensam vision
– Nyckelvärderingar
– Positiva eller hämmande beteenden
– Handlingsplaner

Varför? En gemensam målbild får medarbetarna att gå åt samma håll – en nyckelfaktor för framgång.
Teambuilding
3–4 H | 4–16 PERSONER
Öppna upp blockeringar och upptäck blinda fläckar i Joharis fönster. Skapa ett manifest med vägledande principer för teamet.
– LEGO Serious Play grundträning
– Nyckelegenskaper hos effektiva team
– Joharis fönster 
– Vision för teamet
– Manifest med vägledande principer

Varför? Ökar teamets effektivitet och teammedlemmarnas välbefinnande.
Värden & beteenden
3–4 H | 4–16 PERSONER
Kanske har du någon gång hört uttrycket ”kultur äter strategi till frukost”? Under workshopen jobbar ni med att förbättra er befintliga kultur. 
– LEGO Serious Play grundträning
– Terminologi och vision (från beställaren)
– Nyckelvärderingar
– Positiva och negativa beteenden
– Manifest med vägledande principer

Varför? Ökar medarbetarnas trivsel och organisationens effektivitet samt gör den mer motståndskraftigt mot framtida utmaningar.
Varumärkessprinten
6–8 H | 3–8 PERSONER
Stäm av bolagets DNA inklusive er branding. Under dagen blandar vi tre Lego Serious Play-byggen med övningar hämtade från Googles klassiska 3-hour Brand Sprint. 
– LEGO Serious Play grundträning
– Vision
– The golden circle: Vad, hur och varför
– Målgrupper
– Tonalitet
– Positionering

Varför? Tydliggör ert fundament samt säkerställ att ni är i synk med er marknad. 
Kundresan
3–4 H | 4–16 PERSONER
Att känslomässigt förstå kundens ”skav” i kontakten med er är nyckeln till återkommande kunder. 
– LEGO Serious Play grundträning
– Bygg personas för 2–3 kundsegment
– Markera kontaktpunkter på kundresan
– Bygg kundens plus och minus
– Reflektera ”hur lösa kundens skav”
– Handlingsplaner (i mån av tid).

Varför? Ni lär er att förstå kundernas resor med er och känna empati för deras behov, skav och känslor.  

Formulera ert varför
3–6 H | 4–8 PERSONER
Genom att formulera ert varför på ett genomtänkt sätt, skapar ni engagemang och större meningsfullhet för medarbetarna. Här utgår vi från den klassiska boken ”Start With Why”. 
– LEGO Serious Play grundträning
– Vilket problem löser ni för era kunder?
– Nyckelvärderingar
– Reflektera över ert varför, det vill säga vilken nytta bidrar vi med i samhället?

Varför? Finn större drivkraft, meningsfullhet och bli en attraktivare arbetsgivare.

Individuell målträning
1–2 H | 1 PERSON
Att ”tänka med händerna” ger dig tillgång till din egen inre klokskap. Med vår och legots hjälp blir du din egen vägvisare i olika utmaningar.
– LEGO Serious Play grundträning
– Framtida mål
– Aktuell verklighet
– Blockeringar
– Handlingar
– Reflektion

Varför? När du 3D-printar dina egna tankar i realtid kan lösningen växa fram på ett oväntat sätt. 

Hur går LEGO Serious Play till?

1. Syfte
Vi på Shepherd hjälper er att ringa in workshopens syfte med fem affärsrelaterade frågor och formulerar sedan tillsammans målsättningen i en mening.

2. Utformning
Shepherd formar workshopens upplägg för bästa möjliga måluppfyllelse och stämmer sedan av det med er. Samtidigt får ni en offert.

3. Grundträning
Workshopsessionen börjar med 45 minuters teknikintroduktion för att deltagarna ska lära sig tre grundläggande metod­färdigheter; bygga, tänka i metaforer och uttrycka sig genom storytelling.

4. Byggande & reflektion
Ni får sedan bygguppdrag som ni bygger individuellt, oftast under 3 minuter. Därefter presenterar ni era modeller på en ”scen” för gruppens deltagare. Efter varje sådan presentationsomgång reflekterar ni tillsammans. En runda tar 20–40 minuter beroende på antalet deltagare.

5. Slutsatser
Under en halvdag hinner ni med 3–4 reflektionsrundor som gradvis leder fram till syftet för sessionen. Det är vanligt att den sista rundan handlar om att formulera vägledande principer, ett slags manifest.

6. Dokumentation
Vid workshops som handlar om värden och beteenden, fotograferar Shepherd modellerna efter workshopen. I visionsarbeten filmar vi istället några av deltagarna när de berättar om de sista modellerna.

I Örebro sker våra LEGO Serious Play-workshops med fördel i Creative house, Älvtomtagatan 12–14.
I Jönköping finns vi på Friendly Corner men flyttar den 1 september till Science Park.