Verksamhets- och VarumärkesUTVECKLING

Utveckla er verksamhet och ert varumärke med våra workshops i Lego Serious Play

För att ert varumärke ska bli relevant och trovärdigt behöver det ta avstamp i er värdegrund. Med det kraftfulla verktyget Lego Serious Play lotsar vi er fram i en lustfylld process där alla kommer till tals. Vi erbjuder tre färdiga workshops och en längre varumärkesresa. Dessutom skräddarsyr vi workshops efter era behov inom strategisk affärsutveckling, som exempelvis att formulera olika framtidsscenarion eller en gemensam vision.

Legobyggandet sker i korta intervaller efter vägledda fokusfrågor. Genom att prata i metaforer om sina verk möjliggörs en demokratisk kunskapsöverföring som leder till värdefulla insikter. Lego Serious Play är validerad av forskning och används av många världsledande företag och organisationer som exempelvis IKEA, Google och FN. 
workshop 1: Värdegrund & Kultur

Vitalisera och förankra er värdegrund

Alla företag har en värdegrund, många har formulerat den men få har en värdegrund som inspirerar och vägleder det dagliga arbetet. Vi hjälper er att blåsa liv i värdegrunden och ger er verktyg som gör att den kan flytta från policydokumentet ut i verkligheten. Lego Serious Play används genomgående i workshopen.

Hör av dig så berättar vi mer om upplägget. 

Användningsområde: Strategisk affärsutveckling, kick-offer m m
Tidsåtgång: 6 timmar
Optimalt antal deltagare: 5–8 personer
Pris: 24 000 kr 

workshop 2: Värdeerbjudande & Mission

Formulera ert varför

Organisationer som har en gemensam dröm om framtiden och drivs av samma vilja att göra världen bättre, är inte bara mer framgångsrika. De har också lättare att attrahera ny kompetens och medarbetarna har roligare på jobbet. I denna workshop fastställer vi vilka människor ni valt att vara till för och hur ni hjälper dem. I nästa steg får ni formulera er mission – ert "varför". Vi använder Lego Serious Play som grundmetodik under hela workshopen. 

Hör gärna av dig med frågor.
Användningsområde: Strategisk affärsutveckling, kick-offer m m
Tidsåtgång: 6 timmar beroende av behov
Optimalt antal deltagare: 5–8 personer
Pris: 24 000 kr 

workshop 3: Customer experience Design

Kartlägg er kundresa och få trognare kunder

Hur är det att vara kund hos er? Vilka möten och processer är viktiga för att era kunder ska känna sig sedda, bekväma och vilja komma tillbaka. Häng med på en kreativ workshop i customer experience design som hjälper er att se på er själva med era kunders ögon. Lego Serious Play genomsyrar hela processen.

Hör gärna av er så berättar vi mer.

Användningsområde: Strategisk affärsutveckling, kick-offer m m
Tidsåtgång: 6 timmar

Optimalt antal deltagare: 5–8 personer
Pris: 24 000 kr 

Följ med på
Shepherds varumärkesresa

[ och bli helt oemotståndliga ]
Vi hjälper er att definiera och kommunicera ert varumärke så att både kunder och medarbetare vill hänga med just er. Processen är lika kreativ som strategisk och tar avstamp i er värdegrund. När vi kommit i mål bär ni på nya insikter, har en egen brand book och ett mer relevant varumärke. Vår metodik grundar sig bland annat på utvalda delar från den ledande affärsutbildningen Hyper Island, aktuell forskning och vår egen erfarenhet av varumärkesarbete och affärsutveckling i tillväxtföretag. Resan mot ett tydligare varumärke består av en rad workshops uppdelade på tre etapper.
ETAPP 1: VÄRDEGRUND & ERBJUDANDE

Den sanna bilden av er

Vår resa börjar med er värdegrund – grunden för ert varumärke. Om inte den sedan tidigare är tydligt definierad,  måste den bli det innan den fortsatta resan kan ta fart. 

I etappens andra workshop sätter vi fokus på era viktigaste kunder, de ni har valt att vara till för. För dessa målgrupper formulerar vi ert värdeerbjudande, alltså er unika kombination av varor och tjänster och på vilket sätt ni gör konkret nytta för kunderna. På samma grund vilar även ert "varför" – hur ni vill bidra till att göra världen lite bättre. Ett gemensamt drag för alla företag och organisationer som blomstrar, är att de lyckas skapa ett värde för andra människor.

Customer experience design är i fokus i etappens sista workshop. Den handlar om att analysera er kontakt med kunderna och göra deras upplevelse så behaglig som möjligt. För att lyckas behöver ni fråga, iaktta och leva er in i kundens situation.

Metoden Lego Serious Play genomsyrar hela etappen. 
WORKSHOP 1: Vitalisera er värdegrund 
En workshop som definierar er gemensamma värdegrund, den som ert varumärke vilar på. Om er värdegrund redan är formulerad och levande i organisationen, går vi direkt vidare till nästa steg. 

WORKSHOP 2: Värderbjudande och mission
Vilka människor väljer ni att vara till för? När svaret är entydigt, faller många andra bitar på plats. Vi går på djupet med hur ni vill  lösa problem och tillvarata möjligheter för era kunder samt vad detta betyder för dem på ett personligt plan. Med detta i ryggen blir det också lätt att formulera er mission – ert varför – eller med andra ord vilken nytta ni gör världen.

WORKSHOP 3: Customer experience design
Hur är det att vara kund hos er? Hur tänker och känner era kunder? Vilka möten och processer är viktiga för att era kunder ska känna sig sedda, bekväma och vilja komma tillbaka. Denna workshoputgår från customer experience design och hjälper er att leva er in kundens situation. 

I Örebro håller vi workshops i Creative house.

Etapp 2: POSITIONERING & brand book 

Platsen där ni sätter er flagga

Var finns ni idag och vilken plats vill ni att ert varumärke ska äga i kundernas medvetande i morgon? I denna etapp lyfter vi blicken och koncentrerar oss på världen omkring oss – på kunder, konkurrenter och framtida möjligheter. Målet är att hitta en ledig position för ert varumärke, en attraktiv plats där ni inte behöver trängas för mycket med andra. Då finns goda möjligheter till framtida tillväxt. 

Under etapp två startar vi också arbetet med det som kommer att resultera i er brand book. Den fastställer ramarna för ert varumärke och kommer att vara ett styrdokument för er resa mot ett starkare varumärke under lång tid framöver.

I slutet av etappen vill vi engagera så många av era medarbetare som möjligt – helst samtliga. Deras uppgift är att översätta era inriktningsbeslut, till så många konkreta konsekvenser och handlingar som möjligt.
WORKSHOP 1: Positionering & utveckling
Vilka är nycklarna till framgång i er bransch? Finns det någon ledig position som har lönsamhetspotential? Hur har medtävlarna positionerat sig? Vad är viktigast för att ert varumärke ska kunna ta den position ni har för avsikt att lägga beslag på.

WORKSHOP 2: Språkbruk
Hur kommunicerar ni internt och externt? Målet för workshopen är att lista några önskade och oönskade ordval i kontakten med kunder och kollegor. Genom att visa på tydliga exempel kan ni förebygga onödiga konflikter och skapa en mer inkluderande kultur. Vi gör flera övningar i Lego Serious Play. Exemplen kommer att utgöra en viktig del i er brand book.

WORKSHOP 3: Brandbook del I  
Vi presenterar flera formgivna sidor i er brand book. Sidorna bygger på våra tidigare workshops; värdegrund, ert varför, kundtyper och språkbruk samt leder en öppen diskussion kring resultatet. Vi inleder även en diskussionen kring den visuella delen av ert varumärke. Arbetar den befintliga logotypen och eventuella grafiska element för er? Vilken typ av bildspråk bygger er identitet?

WORKSHOP 4: Förankring i organisationen med alla medarbetare
Vi presenterar ett sammandrag av det vi hittills lärt oss i processen. Därefter leder vi en workshop där medarbetarna ger förslag på hur värdegrunden och ert varför kan genomsyra deras dagliga arbete. Vi överlämnar också de första delarna av er brand book.

I Jönköping finns vi i Friendly corner på Tändsticksområdet.
ETAPP 3: BRANDING & KREATIV kommunikation

Det unika uttryck som gör er trovärdiga och intressanta 

I detta steg tar vi på Shepherd ett tydligt tag i stafettpinnen. Vår uppgift är att omsätta allt vi lärt oss under processen till det man brukar kalla för branding. Syftet är att göra ert varumärke så tydligt som möjligt.

Innan detta görs behöver vi fundera över vilka konsekvenser er positionsförflyttning får. Att sätta kryss i en matris är enkelt – men hur gör vi er förflyttning av varumärket till verklighet? I den första workshopen resonerar vi också kring befintliga och tänkbara kommunikationskanaler.

I nästa steg presenterar vi två alternativa kommunikationsteman som båda tar avstamp i era säljbara skillnader och den position ni vill att ert varumärke ska äga i kundernas medvetande. Skisserna visar budskap, bilder, typografi och tonalitet och görs i de tre mediekanaler som är mest relevanta för er. Vi har också uppdaterat er logotyp om vi kommit överens om det. Skisserna inkluderar även en populariserad version av ert varför uttryckt som ett kärnfullt statement.

Efter er respons utvecklar vi det valda temat ytterligare ett steg om det behövs. När arbetet är klart infogar vi de nya sidorna i er brand book, så att de blir en tydlig vägvisare för all er framtida kommunikation och hur ni uttrycker ert varumärke.
WORKSHOP 1: Konsekvenser & strategi
Hur påverkar er eventuella positionsförflyttning ert värdeerbjudande och era omvärldskontakter? Vi jobbar fram en ny varumärkesstrategi med Lego Serious Play och ställer här olika fokusfrågor. Kanske behöver ni skapa nya allianser? Finns det mer effektiva kommunikationskanaler?

AVSTÄMNING 1: Tankar från er kommunikationsansvarige
Gruppsamtal kring önskemål och farhågor inför det kreativa arbetet. Här finns möjlighet att skicka med eventuella tankar om det ni vill uppnå eller vad som ska genomsyra förslagen.

WORKSHOP 2 | PRESENTATION: Skisser på ert nya profileringstema
Vi presenterar två alternativa profileringsteman som visar exempel på hur er framtida kommunikation ser ut. Om ni väljer att uppdatera er logotyp och grafiska element presenterar vi detta samtidigt. Tillsammans analyser vi vilka styrkor och svagheter som de olika förslagen har.

AVSTÄMNING 2: Återkoppling från er kommunikationsansvarige
När förslagen har hunnit sjunka in ger ni en samlad muntlig återkoppling.

WORKSHOP 3: Revidering och framåtblick
Vi presenterar en uppdaterad version av det profileringstema ni valt att gå vidare med. Under workshopen diskuterar vi ytterligare förfining och vidareutveckling. Vi avslutar med övningar kring strategier för er fortsatta varumärkesutveckling och kommunikation.

SLUTLEVERANS
Vi firar överlämnandet av en komplett brand book med en lunch där vi sammanfattar lärdomar från processen och blickar framåt. Denna process är klar, men självklart vill vi vara med på er fortsatta resa mot ett allt starkare varumärke.